Reklamacje

• Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową oraz Umową Dotyczącą Konta oraz zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Wobec Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o której mowa w Kodeksie cywilnym.

• W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o Prawach konsumenta.

• Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy (Sprzedawca jednoznacznie wskazuje jednak, że nie określa terminu przydatności Towaru od użycia jako dłuższego niż dwa lata). Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.

• W przypadku, gdy Towar ma wadę, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Klienta i przedmiotu transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie.

• Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: (kontakt@luxgem.pl) lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na podstronie: (https://luxgem.pl/kontakt/)

• Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Klienta o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.

• Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub wykonanie przez Konsumenta uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością Towaru z Umową, wymaga dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

• Poszczególne Towary oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta. W przypadku wykonywania przez klienta uprawnień z tytułu gwarancji, powinien on dostarczyć dokument gwarancyjny.

• Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.

• W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; w szczególności ma prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.

• Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

Prawo odstąpienia od umowy

• Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

• Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

• Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem, na przykład przez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie lub na adres siedziby Sprzedawcy.

• Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu kontaktowym, dostępny jest na podstronie https://luxgem.pl/kontakt/ lub poprzez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej sprzedawcy podany w Regulaminie.

• W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

• Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

• Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

• Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• Konsument, który odstąpił od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

• Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

• Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.